Smarte nett

strom-og-datanett-2016

Smartere og mer kostnadseffektivt distribusjonsnett

Nettselskapene i Norge er inne i en periode med store endringer som følge av nye krav og forskrifter, økte nettinvesteringer, krav om kostnadseffektivitet og nye krav og behov fra kundene. I tillegg introduserer ny teknologi innenfor avanserte måle- og avregningssystemer (AMS), elektrifisert transport, plusskunder og lokal energiproduksjon nye utfordringer og nye behov for kompetanse i bransjen. Med vår unike vannkraftproduksjon og elektrifisering generelt er det mulig at endringene i energibransjen globalt vil påvirke oss i Norge i mindre grad enn i land som Tyskland og USA. Men endringene vil likevel påvirke norske nettselskap med økende hastighet.

Bransjen må ta i bruk ny teknologi og nye løsninger i stor skala for å utvikle et smartere og mer kostnadseffektivt distribusjonsnett. Dersom nye løsninger og tiltak blir forankret i gode analyser, felles metodikk og standarder, og rettes inn der de har størst virkning, kan de generere store nytteverdier i form av reduserte kapital- og driftskostnader. Ny teknologi vil danne grunnlag for utvikling av nye energirelaterte produkter og tjenester som vil skape nytteverdier for kunder og samfunnet generelt.

Spørsmål og svar

Hvorfor får jeg ny måler?

Norges vassdrags- og energidirektorat har vedtatt utskiftingen av alle strømmålerne i Norge. Hurum Energiverk  skal bytte ut målerne hos selskapets kunder innen 1. januar 2019.
Med den nye, automatiske måleren på plass får vi mulighet til å utnytte strømnettet bedre. Vi kan også oppdage feil raskere, og mulighetene for å kunne levere strøm inn fra private, fornybare energikilder blir større.

Teknologien i den nye strømmåleren gir automatisk avlesning til nettselskapet og du kan følge med på strømforbruket ditt på Min Side på www.hurumenergi.no


Hva koster målerbyttet?

Innføringen av de nye strømmålerne er en stor investering. Som kunde vil du ikke bli belastet med en engangskostnad for installasjonen av den nye strømmåleren.

Denne kostnaden vil i stedet dekkes inn via nettleien. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har indikert at økningen i nettleien for en gjennomsnittlig husholdningskunde vil bli ca. 400 kr per år. Dette tilsvarer ca. 33 kr per måned.


Hvordan foregår målerbyttet?

Den nye måleren installeres av våre egne montører, og folk fra Norsk El. kontroll

I forkant av målerbyttet hjemme hos deg vil du motta en SMS eller en telefon fra oss med et foreslått tidspunkt for målerbyttet. Selve byttet av strømmåleren tar mellom 30 og 60 minutter. For de fleste husholdningskunder vil strømmen være avslått i denne perioden.

Montøren vil bytte strømmåleren i sikringsskapet med en ny smart strømmåler.  I tillegg til den nye strømmåleren vil det bli montert en antenne utenfor sikringsskapet. Det er en viktig komponent for at det til enhver tid skal kunne kommuniseres fra den nye strømmåleren.

Jeg fikk ny måler for noen år siden. Hvorfor må jeg bytte igjen nå?

Hurum Energiverk var tidlig ute med å montere fjernavleste målere. I ettertid har NVE kommet med en forskrift som setter krav til måleren. De tidligste målerne vi monterte tilfredsstiller ikke kravene i forskriften, og må derfor byttes igjen nå.


Hvilken måler vil bli montert?

Hurum Energiverk har valgt Kamstrup som leverandør av den nye strømmåleren

Strømmåleren som vi skal montere er den nyeste modellen som Kamstrup leverer, Kamstrup Omnipower.

Alle målere er kalibrert, testet og kontrollert ved fabrikken i Danmark før de blir levert til oss. Dette er for å sikre at måleren oppfyller alle krav i “Forskrift om elektrisitetsmålere”. Alle husholdningsmålere er av kl. B, som betyr at de skal tåle å stå utendørs i skap. Tillatt måleavvik på disse målerne er +- 2%.
I tillegg til at målerne er kontrollert ved fabrikken, sender vi også inn stikkprøver til et uavhengig målelaboratorium for å få en ekstra kontroll på at målerne i serien oppfyller kravene i forskriften.

Bruksanvisning for Omnipower målere


Hvordan fungerer den nye måleren?

Måleren vil fortløpende registrere hvor mye strøm som brukes. Denne registreringen samles opp og overføres via radiokommunikasjon til oss fire ganger i døgnet. Denne overføringen tar bare noen få sekunder.

For enkelte kunder (med dårlig dekning for radiokommunikasjon) vil mobilnettet (GPRS) benyttes for innsending av målerverdier..

Strålingen som måleren avgir kan sammenlignes med andre husholdningsapparater (TV, fjernkontroll, garasjeportåpner, WIFI, osv.). Den nye strømmåleren sender med en effekt på 10-500 mW (milliwatt) under den korte tiden som avlesningen sendes. En mobiltelefon sender med en effekt opp mot 2 000 mW. Måleren oppfyller alle norske og internasjonale regler og spesifikasjoner for elektromagnetisk stråling.

For mer informasjon om strålefare henviser vi til informasjon hos Statens Strålevern 


 

Planlagt utrulling

Fastboende Sætre og Verpen     2017 – 1. kvartal
Fastboende Klokkarstua              2017 – 2. kvartal
Fastboende Holmsbu/Kana        2017 – 2. kvartal
Hytter Sætre og Storsand           2017 – 3. kvartal
Hytter Tofte/Filtvet/Storsand     2017 – 3. kvartal
Fastboende Filtvet                       2017 – 4. kvartal
Fastboende Tofte                         2017 – 4. kvartal
Hytter Holmsbu/Klokkarstua     2018 – 2. kvartal

Med forbehold om endringer


Utskiftingen av strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år!

Samarbeid med eSmart Systems

25. september 2015 inngikk Hurum Energiverk og eSmart Systems en avtale om leveranse av Connected Grid som AMS driftssystem. På nyåret i 2016 starter vi resten av utrullingen av AMS-målere til våre nettkunder. Connected Grid legger til rette for integrasjon og overføring av data fra AMS-målerne til KIS og ElHub. Kundevarsling ved bruk av SMS og intern sakshåndtering dekkes også i anskaffelsen.

Connected Grid er en ekte skyløsning basert på Microsoft Azure som muliggjør en leveranseperiode på bare 4 uker. Systemet er forberedt for utvidelser innen nettnytte, forbrukerfleksibilitet og apper til selskapets nettkunder.

– De kommende bransjeendringene gir oss nye muligheter, og for å kunne dra nytte av disse er det viktig med innovative og gode systemer. eSmart Systems Connected Grid gir oss mulighet til å endre våre arbeidsmetoder og bli mer effektive. Samtidig gir det oss mulighet til å bygge kompetanse og nyttiggjøre oss av nettnytte i vår daglige drift. Vi føler oss veldig trygge på at vi har gjort et godt valg, og vi ser frem til et produktivt samarbeid med eSmart Systems, sier Line Johansen, Leder måler og avregning i Hurum Energiverk.

– Hurum Energiverk har vist at de er en fremoverlent aktør i et energimarked som endrer seg raskt. Vi er svært fornøyde med at de velger eSmart Systems som samarbeidspartner og vi skal bidra til at de utnytter sine AMS-data på nye måter, slik at de kan redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre service mot sluttkundene, sier Knut Johansen, CEO i eSmart Systems.

[ultimate_heading][/ultimate_heading]