Lokale energiutredninger

Hurum Energiverk er ansvarlig for utarbeidelse av lokale energiutredninger for Hurum Kommune.

Den lokale energiutredningen skal beskrive nåsituasjonen for energisystemet i kommunen. Dette gjelder ikke bare elsystemet, men også andre typer infrastruktur som er etablert. Utredningen skal vise hvor mye elektrisitet, fjernvarme, olje, gass, og biobrensel som benyttes stasjonært i kommunen. Den skal også gi en beskrivelse av forventet energietterspørsel i kommunen fordelt på ulike energibærere, samt en vurdering av hva som regnes som de mest samfunnsrasjonelle løsningene for å møte den forventede etterspørselen.

Til høyre kan du laste ned den siste utredningen som er foretatt.